MDF

Base MDF crú 9mm chanfrado

BASE REDONDA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 7CM DIÂMETRO
R$1,00
BASE REDONDA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 6CM DIÂMETRO
R$0,75
BASE REDONDA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 8CM DIÂMETRO
R$1,20
BASE OVAL MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 8X14CM
R$2,00
BASE REDONDA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 10CM DIÂMETRO
R$1,80
BASE QUADRADA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO 8X8CM
R$1,00
BASE OVAL MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 6x10CM
R$1,00
BASE REDONDA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 15CM DIÂMETRO
R$3,20
BASE OVAL MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 11X16CM
R$3,00
BASE QUADRADA MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 10X10CM
R$1,45
BASE OVAL MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 12X25CM
R$4,70
BASE OVAL MDF CRÚ 9MM CHANFRADO DE 12X20CM
R$3,80